fbpx

Karate Moerdijk

GOJU-RYU KARATE-DO

Seiwakai & JKF Gojukai

Karate Moerdijk verzorgt trainingen voor jong & oud in Willemstad en Zevenbergen.
Leden kunnen rekenen op een goed pedagogisch en veilig sportklimaat

Bekijk ons aanbod

Home » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Per 17-08-2021

Inhoud

Artikel 1: Aanbod
Artikel 2: Lidmaatschapsgelden en voorwaarden
Artikel 3: Duur lidmaatschap
Artikel 4: Stopzetten van het abonnement
Artikel 5: Wijzigen van het abonnement
Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
Artikel 7: Verzuim en te late betaling
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Artikel 9: Tussentijdse wijzigingen aanbod
Artikel 10: Privacy AVG

Artikel 1 – Aanbod

1.1 Het aanbod van Karate Moerdijk wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de club aangegeven termijn.

Het aanbod bevat ten minste:

– De vermelding van de mogelijkheid om 2 proeflessen te doen
– De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 2 lid 4
– De ruimte waar getraind kan worden met de begeleiding die daarbij hoort
– De dagen en tijden waarop er gebruikt gemaakt kan worden van het aanbod
– De kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging
– Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten
– De wijze van betaling en de betalingstermijn
– De periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn

1.2 De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn, om een goede beoordeling van het aanbod, door het lid mogelijk te maken.

1.3 Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van de lidmaatschapsvoorwaarden.

Artikel 2 – Lidmaatschapsgelden en voorwaarden

2.1 De overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer baar.

2.2 De overeenkomst geeft leden het recht om binnen het gekozen lidmaatschap, gebruik te kunnen maken van de beschikbaar gestelde ruimten en begeleide lessen.

2.3 Bij afsluiting van een overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van het aanbod van karate Moerdijk, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

2.4 Het lid heeft 2 weken (14 dagen) bedenktijd na ondertekening van de overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid binnen deze 2 weken (14 dagen) gebruik heeft gemaakt van het aanbod.

2.5 De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten worden bij de 1ste automatische incasso in rekening gebracht bovenop het maandbedrag.

2.6 Karate Moerdijk behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

2.7 Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid een maandelijks tarief. Karate Moerdijk biedt verschillende tarieven. Deze tarieven worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Karate Moerdijk heeft 3 soorten lidmaatschap, het FLEX is maandelijks opzegbaar, het STANDARD heeft een duur van 12 maanden en het PREMIUM heeft een duur van 18 maanden.

2.8 Nadat de lidmaatschap periode is verstreken wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met hetzelfde maandelijkse tarief. Vanaf het verstrijken van de lidmaatschap periode is het abonnement maandelijks opzegbaar.

2.9 Een strippenkaart bij Karate Moerdijk betreft een aankoop en is geen lidmaatschap

2.10 Een keer per kalenderjaar, kan Karate Moerdijk de tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien Karate Moerdijk daarvan gebruik maakt, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
2.11 Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les deel te nemen.

2.12 Het maandelijkse lesgeld is gebaseerd op een jaarcontributie en wordt niet stopgezet tijdens vakanties. In de zomervakantie is er een zomerrooster waardoor het mogelijk is om trainingen te volgen.

2.13 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso vooruitbetaald te worden, op maandelijkse basis, voor de initiële lidmaatschapsperiode (of verlenging daarvan).

2.14 Contante betaling of zelf maandelijks overboeken van de contributie is niet mogelijk.

2.15 Karate Moerdijk behoudt zich het recht om lessen te annuleren. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn waarbij er afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevelen (bijv. pandemie) of vakantieperioden en feestdagen.

2.16 Karate Moerdijk is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de Karateschool te sluiten en lessen te annuleren bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen

2.17Bij het ONE en ALL-abonnement FLEX betaal je €29,- inschrijfgeld.

2.18 Bij het STANDARD EN PREMIUM ONE en ALL-abonnement betaal je geen inschrijfgeld.

2.19 Bij het One en ALL-abonnement voor Doyo Defence wordt een intake gedaan.

Artikel 3 – Duur lidmaatschap

3.1 Door het aangaan van de overeenkomst gaat het lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het lid zijn/haar lidmaatschap beëindigt door het versturen van een e-mail naar het e-mailadres info@karatemoerdijk.nl of het invullen van het uitschrijfformulier via de website www.karatemoerdijk.nl

3.2 Karate Moerdijk hanteert twee soorten lidmaatschappen. Het ONE-abonnement en het ALL-abonnement. Met het ONE-abonnement kan 1 x per week gesport worden en met het ALL-abonnement kan er onbeperkt gesport worden.

3.3 Het FLEX-abonnement is maandelijks opzegbaar. Het ONE-abonnement is na 12 maanden maandelijks opzegbaar. Het PREMIUM-abonnement is na 18 maanden maandelijks opzegbaar. Dit geldt voor zowel de ONE als de ALL abonnementen.

Artikel 4 – Stopzetten van het abonnement

4.1 Als het lid niet in staat is om gebruik te maken van het aanbod van de club. In verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan/zij de overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. Karate Moerdijk heeft in dit geval recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandelende arts of specialist of een behandelkaart.

4.2 De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 3 zal de lengte van de overeenkomst (lidmaatschapsperiode) met de duur van de stopzetting verlengen.

4.3 De overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van de tijdelijke stopzetting.

4.4 Tijdelijke stopzetting van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht worden aangeboden.

4.5 Het is niet mogelijk om tijdens de vakantieperioden, die wettelijk staan vastgelegd als zijnde vakantiedagen, het lidmaatschap stop te zetten.

Artikel 5 – Wijziging van het abonnement

5.1 Wijziging van een ONE-abonnement naar een ALL-abonnement binnen de lidmaatschapsperiode van FLEX, STANDARD (12 maanden) of PREMIUM (18 maanden) is mogelijk. Bij verzoek tot wijziging wordt er door het lid een nieuw contract aangegaan op het andere type abonnement voor onbeperkt of 1 x per week trainen.

5.2 FLEX abonnement leden en ONE en ALL-abonnement Leden met een vaste periode van 12 of 18 maanden, die hun abonnement willen up/downgraden naar FLEX ONE of ALL of ONE of ALL- abonnement, gaan een Flex abonnement aan met een ander tarief of een nieuwe vaste periode van 12 of 18 maanden

5.3 Indien het lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van 12 of 18 maanden en dit vóór het verstrijken van de oorspronkelijk lidmaatschapsperiode wenst op te zeggen, dan zijn er twee opties.
a) Het lid blijft maandelijks het overeengekomen bedrag betalen tot dat het einde van de lidmaatschapsperiode is bereikt exclusief 1 maand opzegperiode.
b) De club biedt het lid een ontslag clausule en brengt een eenmalig (boete) bedrag in rekening. Dit bedrag valt hoger uit dan wat er in optie a is omschreven.

Artikel 6 – beëindiging lidmaatschap

Onder de volgende omstandigheden kan het lid de overeenkomst beëindigingen.

6.1 Algemeen: De overeenkomst kan door het lid worden beëindigd door het versturen van een e-mail naar het e-mailadres info@karatemoerdijk.nl of het invullen van het uitschrijfformulier via de website www.karatemoerdijk.nl.

6.2 Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of – ingeval de overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd – aan het einde van de daaropvolgende maand;

6.3 Medisch: Als het lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, niet in staat is om gebruik te maken van het aanbod, kan hij/zij de overeenkomst binnen de lidmaatschapsperiode beëindigen door de club minimaal 1 maand van tevoren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Karate Moerdijk heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt.

6.4 Verhuizing, is geen geldige reden om het lidmaatschap te beëindigen tenzij het werk gerelateerd is of de afstand meer dan 70 kilometer v.v. gaat bedragen.

6.5 Karate Moerdijk kan de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling indien:
a) het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of van het toepasselijke clubreglement schendt.
b) Bij agressief of wangedrag van het lid (zowel binnen als buiten de club)
c) Als ouders van het jeugdlid zich agressief of onhandelbaar gedragen
d) Als leden of ouders van jeugdleden, de Karateschool Karate Moerdijk in diskrediet brengen op welke wijze dan ook.
e) als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
f) als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
g) in geval van schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
h) Het Lid de huisregels bewust en structureel niet naleeft;
i) Het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd;

Artikel 7 – Verzuim en te late betaling

7.1 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Karate Moerdijk tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Karate Moerdijk heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen heeft voldaan, is Karate Moerdijk gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van het aanbod van Karate Moerdijk, waarbij de periode gelijkgesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.

7.2 Indien Karate Moerdijk over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,- euro. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Karate Moerdijk het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Karate Moerdijk tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

7.3 Indien een maandelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende kosten voor te late betaling, waaronder de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakelde bedrijf, voor rekening van het lid.

7.4 Bij het lid kunnen bijkomende servicekosten in rekening worden gebracht voor iedere controle, creditcard, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden.

7.5 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de club bevoegd om het lid de toegang tot de club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

7.6 Bij stornering anders dan dat er geen voldoende saldo op de rekening staat wordt er €2,- administratiekosten op de volgende factuur in rekening gebracht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan lessen en activiteiten van Karate Moerdijk geschiedt geheel op eigen risico van het lid. Karate Moerdijk kan door het lid derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan lessen en activiteiten.

8.2 Karate Moerdijk is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan of vermissing van eigendommen buiten de club (bijv. op toernooien/kampen). Dit geldt ook voor alles wat zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan op de parkeerplaats bij de dojo of elders dichtbij de club.

8.3 Karate Moerdijk is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van leden die zijn achtergelaten in of nabijheid de trainingsruimte.

8.4 Het lid is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Karate Moerdijk, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.

8.5 Het lid is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Karate Moerdijk, of tijdens lestijden aan andermans eigendommen.

8.6 Karate Moerdijk zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de club is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

8.7 Indien Karate Moerdijk wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij.

8.8 Ingeval van artikel 7.7 blijft het lid de lidmaatschapsgelden betalen mits de regels van de nieuwe eigenaar geen financieel negatief effect hebben op het gebruik van de club door het lid.

Artikel 9 – Tussentijdse wijzigingen aanbod

9.1 Karate Moerdijk kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Karate Moerdijk zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

9.2 Bij wijzigingen, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.

Artikel 10 – Privacy AVG

10.1 Karate Moerdijk verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-) nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 Het lid heeft het recht te weten of en welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel.

10.3 Het lid heeft het recht op dataportibiliteit. Op verzoek moeten de persoonsgegevens van een lid worden verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

10.4 Ingeval van een vordering door politie of justitie is Karate Moerdijk wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan deze instanties.

De trainingsintensiteit is zowel fysiek, stoten en trappen incasseren en conditioneel gezien, als mentaal precies op het niveau buiten je comfort zone,
wat je nodig hebt om verder te kunnen komen.
De lessen zijn zeker een aanrader. LEES MEER

Jasper

Ik kan mijn energie goed kwijt tijdens de lessen.

Ralph

Karate Moerdijk is naar mijn idee meer als een gewone karateschool. Het is laagdrempelig voor wanneer je er voor het eerst bent. LEES MEER

Peter

Super karate school met professionele en kundige leraren.

Sander

Ik vind het fijn dat ik mezelf leer verdedigen.

Mical

Wat is het leukste aan Karate Moerdijk? Dat ik vrienden heb gemaakt op de club en deze elke week kan zien tijdens de training.

Rens

Het leukste aan Karate Moerdijk vind ik de trainingen. Zowel de traditionele trainingen als de wedstrijdtrainingen.

Sven
X